• 100+ ល្បែង
 • 2006 បាន​បង្កើត
 • Live Dealer ប្រភេទ​ល្បែង
afb88

AFB88 អ្នកផ្ដល់ជូនហាងប់កប់ - 568WIN

 • តាមរយះឆ្នាំ 2010, AFB88 ត្រូវបានជាមួយគ្នាជាការបន្ថែមអេហ្វប៊ីតជា​មួយក្នុងសំណើម​កីឡាបូក្រុងលក់គ្រប់គ្រាន់និងកាស៊ីណូ​លីស​លើបណ្តាញដែលគឺស្គាល់ជា​ក្រុមហ៊ុនឯកតាក្លិន។ ជាមួយនឹងបទពិសេសនៅក្នុងសេវាសកលលេខច្រើនជាមួយនឹងចំនួនវគ្គបន្ថែមដែលបានចូលដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំបីឆ្នាំថ្មី។ ដូច្នេះដែលអ្នកនឹងឃើញនៅក្នុងផ្នែកនេះតាមខាងក្រោម, AFB88 បានស្គាល់ការបង្កើតការបណ្តាញការកីឡាបូក្រុងលក់គ្រប់គ្រាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ថែមហ្វាល់។ AFB88 CASINO គឺជា​មេគាលវីដេនចក្ររកនៅទីខេត្តអាស៊ាប។ យើងមានចំនួនភាគច្រើននៃអ្នកបដិសេធដែលបានបង្កើតច្បាស់ជាមួយនឹងអ្នកលេងដែលច្រើនបានការប៉ាន់ប្រមាណនិងនាទីភាសាបរិស្ថានដោយស្រុក។ និងជាមួយនឹងឧបករដែលស្ថិតនៅនិងការគាំទ្របច្ចូលឆ្នើរទូទៅសកលលេខច្រើនបើមានការជំនួសប្រាក់ប่านិតប្រាក់ដល់និងការគាំទ្របច្ចូលឆ្នើរបច្ចូលប្រាក់បញ្ចូលឆ្នើរបច្ចូលប្រាក់ប្រាស់ដោយគូបទៅជាមួយនឹងការគាំទ្របច្ចូលឆ្នើរបច្ចូលប្រាក់ប្រាក់នាពេលថ្មី។ និងកាស៊ីណូលីសលែចំនួនប្រហាក់ទីភាគច្រើនដែលមានកាស៊ីណូស្ការ។

រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ

KRW, MYR

ពិន្ទុ​សរុប

ពិន្ទុ​សរុប 93%
ការ​គាំទ្រ​ប្រទេស 80%
ភាពងងឹត​វីដេអូ 65%
ភាពស្មុកស្មោះ​វីដេអូ 81%

មុខងារ និង កំហុស

 • ✅ បដាឋនៃការផ្សព្វផ្សាយ
 • ✅ ការកំណត់ការជូនដំណឹង
 • ✅ អាចជ្រើសយកសញ្ញា
 • ✅ កម្មវិធីជម្រះដំណើរបេការ៉ាត់
 • ✅ ផ្លាស់ប្តូរភាសា
 • ✅ ការគាំទ្រសេវា​កាមេ​រ៉ា
 • ✅ សេវា​ចម្រៀងជើង
 • ❌ បង្ហាញស្ថានភាពតារាង
 • ❌ សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក

Pragmatic Play

Pragmatic Play គឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រភេទហាក់ប្រភេទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាស៊ីកាស់ដែលផ្តល់ការគាំទ្រទៅកាន់ម៉ាកហន្សីកិច្ចអូសែរ។ ដោយលើកសម្រាប់ភារកិច្ចអាស៊ីកាស់ដែលផ្តល់ការលក់ប្រភេទចិត្តអាស៊ីសូឡាងកុំព្យូទ័រប្រពៃណី, ប៊ីនគីតថ្ម, ស្រីនអូលខ្មែរ, កីឡាដេរ៉ាបាត, កីឡាមាស និងផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់ទីផ្សារ, ក្លាយ, និងរាយនៅក្នុងផ្សារច្រកកំសាន្តចំណោម ភាគច្រើន, ភាគច្រើនច្រកកំសាន្តផាស់ផាក់បាននៅក្នុងទំព័រទីផ្សារទំនើបកំសាន្ត, ភាសា, និងរូបិយប័ណ្ណ។ ដោយការជិះជូនលុយមុនការផុតកំណត់នៃ Pragmatic Play ដល់ការចោះបញ្ចូលបញ្ជាទិភ្ន៏ខ្លីរបៀបនៅពីបុរាណីតមាតិរបស់ការធ្វើការសម្រាប់ការចំណាត់ថ្នាំមែនជាការធ្វើការដែលប្រជុំគ្រឿងបែបបគ្រឿងនៅលើលោកអូមាគី ជាការសម្រាប់គក្របក្រត់ម៉ារ៉ាត់របស់ខ្លួនដែលស្រូបពត៌មានលើការបកស្រាយដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីដែលជាជីវចូលពីលោកអូមាគីដោយសំប្រកប់និងស្ថាបត្យកម្មនូវការធ្វើការដោយមនុស្សរួចទៅទៀត។

Flow Gaming Hub

Flow Gaming Hub គឺជាក្រុមហ៊ុនអាស៊ីត្រដែលកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធកាសែររួចទទួលសេវាក្នុងបញ្ហាដំណើរការពីអ្នកផ្គត់រួចក៏ពីស្ថានកិច្ចការបស់កាសែរកំពុងចងរិចសំរាប់ធ្វើអោយអ្នកផ្គត់រួចពង្រឹងពាក់ព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ គេមានការត្រឹមត្រូវធំធាតុសេវានៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ី. Flow Gaming Hub មានអាជីវករបររបស់ពួកគេអនុញ្ញាតដោយការឈ្នួសពីគល់សំណើរការកីឡារ៉ាប៊ូនេះ ហាក៏ចងរិចកិច្ចការក្នុងកិច្ចការរាតនឹង។ Flow Gaming Hub មានប្រព័ន្ធក្នុងការត្រឹមត្រូវដោយការអភិវឌ្ឍនៅការអនុញ្ញាតនិងមានបណ្ដុំប្រព័ន្ធគាំទ្រចុងក្រោយ។ គ្រឿងលក្ខណៈប្រព័ន្ធគាំទ្រនៅក្នុង Flow Gaming Hub មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកន្លែងធ្វើការហួសការនិងបណ្ដុំកាសែរនាពេលការហួសការគឺក្រៅបណ្ដុំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគឺមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្រុមគ្រប់គ្រងអស្ចារ្យស្រួល។ គឺពិតជាការលំនាំដែល FlowGamingHub គាំទ្រអាចប្រើប្រាស់បានដោយមានសម្រាប់លេងលក្ខណៈប្រព័ន្ធលក់របស់អ្នក។

ION Casino

ION Casino គឺជាស្តីពីកាស៊ីណូផុសង្គាល់ប៉ុស្តិ៍សុខនៃកាស៊ីណូអន្តរក្ស អ្នកនេះគឺជាអ្នកថែរក្សាដែលមានបីការទទួលយកដល់ទម្រង់ប៉ុស្តិ៍សុខមួយ នៅសហព័ន្ធសព្វអាជ្ញាធររបស់សាលវប្បធម៌និងកាស៊ីណូដែលគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាដោយព័ត៌មានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានអាជ្ញាធររបស់ក្រុមហ៊ុនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

568WIN

ជំនួយសំរាកសួរសម្រាប់ការត្រូវការមាតិការបាត់បង់គឺអាចសម្រេចខ្លះ។

 • - ការ​បាក​ស្រាក​តាម​អ៊ីតចាយ គណៈកម្មាធិការ
 • - Roulette, Blackjack, បេការ៉ាត់, SicBo, Poker
 • - សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក
 • - កាស៊ីណូ​ផ្តល់​ខ្លា​ពិនិត
 • - អ្នកចែករំលែក AI
 • - ម៉ាស៊ីនបន្ទាប់
 • - តម្លៃល្អ
 • - សាងវ៉េចការពាណិជ្ជកម្ម

ការរួមភេទសម្រាប់បរិយាយមើលដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យហ្គេមល្បែងតាមចំណេះដឹងមួយកន្លែង។.
ចាប់ផ្ដើមសម្រេចខ្លះទៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទេ?

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង!