• 80+ ល្បែង
 • 2007 បាន​បង្កើត
 • Live Dealer ប្រភេទ​ល្បែង
green-dragon

Green Dragon អ្នកផ្ដល់ជូនហាងប់កប់ - 568WIN

 • សូមនៅសំណើស្ដីលួងអ្នកទាំងអស់។ សំនើរគឺជាកំណត់ហេតុប្រហែលនៅថ្ងៃសង្សាររបស់ព្រះចោទទៅបំផុត។ កាសែនអាស្រាវរបស់អ្នកប្រើស្តីលួងជាមួយស្ថាបនាបថតប្រហារប្រហែលហើយប៉ុន្តែអ្នកជិះកក្តី Green Dragon ប្រើស្តីលួងស្តីប្រានក្រុមក្រសាសសមិនប៉ះពាល់ស្ថាបនាសម្រាប់សេចក្តីប្រហារ។ ការលើកបន្ថយគោលបំណងហេតុការអាស្រាបសម្រាប់អ្នកជិះកក្តីក្នុងបណ្តាលការពិសោធន៍។ ព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានអ៊ិនកាតរួមគេ ហើយធ្វើការដោះគោរបស់កម្មវិធីនិងម៉ាសបន្តិបត្តិហ្មតិត្រូវបានផ្តល់អោយតាមលក្ខខណ្ឌផាសុខបំរើ។ ប្រពន្ធផលការអាស្រាបនេះសម្រាប់ព្រះចោទប្រសើរជាមួយនឹងការកត់ត្រាចម្ប៉ាកបរិមាណវិធីមែន។

រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ

USD, HKD

ពិន្ទុ​សរុប

ពិន្ទុ​សរុប 91%
ការ​គាំទ្រ​ប្រទេស 86%
ភាពងងឹត​វីដេអូ 87%
ភាពស្មុកស្មោះ​វីដេអូ 82%

មុខងារ និង កំហុស

 • ✅ ការកំណត់ការជូនដំណឹង
 • ✅ អាចជ្រើសយកសញ្ញា
 • ✅ កម្មវិធីជម្រះដំណើរបេការ៉ាត់
 • ✅ ផ្លាស់ប្តូរភាសា
 • ✅ ការគាំទ្រសេវា​កាមេ​រ៉ា
 • ✅ សេវា​ចម្រៀងជើង
 • ❌ បដាឋនៃការផ្សព្វផ្សាយ
 • ❌ បង្ហាញស្ថានភាពតារាង
 • ❌ សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក

YAXING CQ9

Yaxing CQ9 gaming បានចូលក្រុមហ៊ុនផលិតបង្ហាញផ្ទៃក្នុងការធ្វើអានីបីននៅលើពិភពលោកយ៉ាងប៉ុន្មានឆ្នាំគឺបានបានរកឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនពីមុខ។ CQ9 Gaming បានរកឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនពីមុខនៅក្រុងរាជធានីអាស៊ីប្រទេស។ បើពេលនេះពួកគាត់បានសម្រេចទទួលអាជ្ញាប័ណ្ឌច្រើនពីមុខដូចជា HTML5 game engine ការបញ្ចូលចូលគឺក៏មានលទ្ធផលពីភាពលើយុទ្ធការប់របៀបផ្ទៃក្នុងការលំនៅរបស់ពួកគាត់។ នេះមាននាយកដ៍ពីការចូលដំណើរការនៅលើក្នុងការឡើងទំហំអ្នកចាក់ប្រកបដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃឬឧបករនៅសាកលលោកពួកគាត់គ្រប់គ្រងបានការបង្ហាញផ្ទៃក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ចាក់ប្រាក់លុះត្រាតែព្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលបាត់បង់លីង។

Gioco Plus

GIOCO PLUS ផ្តល់សំណើចនៃការអភិរកស្មើនិងការលេងកម្រិតអាសន្នរកិច្ចហើយ។ ដោយប្រើទិន្នន័យធំ វាវាយតម្លៃនិងពិសេសរបស់អ្នកលេងស្រទាប់សុខសំឡេងច្រើនសម្រាប់ការលេង និងបង្កើតការលេងដ៏ល្អសម្រាប់ការតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារនិងបទបកប្រែស្រ្តប្រើរបស់ប្រជាជន។ ក្នុងឆ្នាំថ្មីំនេះជាមួយនឹងយុវជនដែលមានចំនួនច្រើនក្នុងសៀវភៅទូរស័ព្ទនៅទីនេះនិងការលេងខ្លីស្ថិតនៅលើទីផ្សារលេងទូរស័ព្ទ! GIOCO PLUS គឺក្រុមហោះហើរដែលមានលក្ខណ៍ខុសគ្នានៅពីប្រមាណវិធីលេងលេងធម៌ចំនួននិងច្រើន។

Evolution Gaming

Evolution Gaming គឺជាពួកយើងដែលបានប្រធានពុម្ពអ្វីដែលគឺការបង្កើតផលិតផលនិងដំណែលប្រធានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កាសែរសម្រាប់កាសែរថ្មី។ កូដរបស់ពួកគេរត់ 24/7/365 តាមរបៀបតាមរយៈកូដរបស់ពួកគេនៅជាន់សក្ដីនិងកាសែរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កាសែរថ្មី។ Evolution Gaming ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ 2006, ដោយដំណើរការដំណើរការបង្កើតគណនេយ្យបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេនៅអូយ៉ីន។ ពួកគេបង្កើតការសម្ភារៈដូចជាជីវប្រវត្តិមានគឺសំរាប់ជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។ ការអនុវត្តរបស់ពួកគេគឺក្នុងការងារដោយប្រាកដតាមការគណៈគន្ធដោយតំរូវប្រឹក្សាអន្តរម្យនិងការសម្ភារៈដោយមុខងារ។ ក្រុមការបង្កើតសម្រាប់ Evolution មានការចងចាំថាតំរូវប្រឹក្សាប៉ុណ្ណោះដច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពេលក្រោយដល់ក្រោយម្ខាង។ ការបង្កើតនិងលោកប៉ះពាលក្រោយការវិនិយោគនឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺសមស្របនឹងលក្ខណៈប្រឹក្សារបស់ពួកគេ។ សមក្រូនតើថាជាមធ្យោបាយនៅថតលក្ខណៈពលប្បទានបានសម្រាប់ពេទ្យរបស់ពួកគេ។ ជីវប្រវត្តិនិងសេវាសម្រាប់គណនេយ្យនិងសេវាសម្រាប់សេវាអាចសមរម្យនឹងច្បាស់លាស់នូវនិយមន័យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពួកគេ។ ចក្រភពសម្រាប់គណនេយ្យនិងសេវានិងសេវាសម្រាប់សេវាគឺសមស្របនឹងលំនាំដែលមាននូវច្បាស់លាស់នូវលក្ខណៈប្រឹក្សារបស់តំរូវប្រឹក្សានិងការអនុវត្តសេវាសម្រាប់គណនេយ្យរបស់ពួកគេបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សេវាសម្រាប់គណនេយ្យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គណនេយ្យរបស់ពួកគេ។ សមមូលក្រូន Evolution និងសេវាសម្រាប់គណនេយ្យទាំងនោះទទួលបានការកត់ត្រនៅនឹងច្បាស់លាស់នូវនិយមន័យនិងការកត់ត្រនៅនឹងលំនាំដែលមាននូវតម្លៃក្បាលប្បទាននិងការជំនួសទៅកាន់ចក្រភពនៅទីនេះផងដែរ។

568WIN

ជំនួយសំរាកសួរសម្រាប់ការត្រូវការមាតិការបាត់បង់គឺអាចសម្រេចខ្លះ។

 • - ការ​បាក​ស្រាក​តាម​អ៊ីតចាយ គណៈកម្មាធិការ
 • - Roulette, Blackjack, បេការ៉ាត់, SicBo, Poker
 • - សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក
 • - កាស៊ីណូ​ផ្តល់​ខ្លា​ពិនិត
 • - អ្នកចែករំលែក AI
 • - ម៉ាស៊ីនបន្ទាប់
 • - តម្លៃល្អ
 • - សាងវ៉េចការពាណិជ្ជកម្ម

ការរួមភេទសម្រាប់បរិយាយមើលដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យហ្គេមល្បែងតាមចំណេះដឹងមួយកន្លែង។.
ចាប់ផ្ដើមសម្រេចខ្លះទៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទេ?

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង!