• 100+ ល្បែង
 • 2014 បាន​បង្កើត
 • Games ប្រភេទ​ល្បែង
sv388

SV388 អ្នកផ្ដល់ជូនហាងប់កប់ - 568WIN

 • កីឡាកាសត្រូវជា​ការលំបាក​ការហែក​រួមដែល​ជាការលំបាក​បច្ចេកទេស​ដែលបាន​ស្រង់បង្គំលង​ពេលសួរសើច។ និង​តើការស្រង់របស់ការកំសាន្តក្រុម​គ្រូបង្រៀន​កក់ក្រុង​ដីណា​កើនឡើង​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​គ្រូបង្រៀនក្រុងបច្ចេកទេសកាន់ងារប្រចាំថ្ងៃ​ដើម្បី​ចាប់អារម្មណ៍ប្រុសប្រយ័ត្នរបស់ពួកគេបន្ថែមច្រើន។ SV388 គឺជា​ប្រព័ន្ធ​កីឡាកាស​ដែលមាន​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ហ្ស៊ីន​សីលី​ដែលគឺជាទីកន្លែង​ហាត់បក្សភាព​ជាមួយនឹង​កាស៊ីណាបែបនៅចំណូលដំណាក់​ផ្សេងទៀត។ អ្នកនាំពានរៀន​ជា​មួយនឹង​កាស៊ីណាបែបនៅនៅក្នុង​សូនសីលីដែលសន្សំ​ក្នុងកិច្ចការ​ហែករួមរបស់ពួកគេ។ អ្នកនាំផាលបុកខប៉ុនមានអាកាសលេខទំនាក់ទំនងនៅ Sun City Casino នៅជាន់ការដំបូងនៃរោងចែកទំនិញខាងមួយនៅខ្ពស់បាវ៉េតន៍កម្ពុជា ហើយបានទិញសំបុត្រសម្រាប់សន្សំ។ ប្រព័ន្ធនេះអាចបំបាត់នូវការការពារការការហាក់ប្រចាំរយៈពេលខ្លះនៅទីក្រុងវៀតណាមនិងនៅអាស៊ីប៉ូអែលបេសកុង។

រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ

KRW, MYR

ពិន្ទុ​សរុប

ពិន្ទុ​សរុប 92%
ការ​គាំទ្រ​ប្រទេស 92%
ភាពងងឹត​វីដេអូ 88%
ភាពស្មុកស្មោះ​វីដេអូ 86%

មុខងារ និង កំហុស

 • ✅ បដាឋនៃការផ្សព្វផ្សាយ
 • ✅ ការកំណត់ការជូនដំណឹង
 • ✅ ផ្លាស់ប្តូរភាសា
 • ❌ បង្ហាញស្ថានភាពតារាង
 • ❌ អាចជ្រើសយកសញ្ញា
 • ❌ កម្មវិធីជម្រះដំណើរបេការ៉ាត់
 • ❌ ការគាំទ្រសេវា​កាមេ​រ៉ា
 • ❌ សេវា​ចម្រៀងជើង
 • ❌ សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក

Oriental Game

លំដាប់វិហារ Oriental គឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសលោកគ្រូបច្ចេកទេសអគ្គិសនីដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ 2014 វាកំពុងទេសចរចារការអនុម័តការផ្សាយផ្សារពេញមួយតាមការអនុញ្ញាត្តិសហគមន៍ការកីឡាខុសគ្នាបែបបទ្វីប្រទីតានៅប្រទីប្រមូលវិទ្យុលោកគ្រូបច្ចេកទេសក្រុមការផ្តល់នូវការគាំទ្របច្ចេកទេសសហគមន៍និងសេវាលំអិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ វាផ្តល់លទ្ធផលបច្ចេកទេសល្អិតនិងសេវាលំអិត។ ទីផ្សារសេវាតាមភាសាចំណូលាហើយផ្សេងៗគ្នារួចទៅទៀត ដូចដែលពួកគេផ្តល់នូវចំណូលាហើយ ចំណូលានៅក្នុងទូរស័ព្ទមែន កន្លែងលក់ កម្មវិធី iOS និងកម្មវិធី Android ។ Oriental Games ផ្តល់ប្រកាសពាក្យសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់គេដោយការផ្សាយវីដេអូខ្លំនៅលើបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យនិងការផ្តល់ការសេវាលំអិតនិងមិត្តសង្សារលំអិត។

Evolution Gaming

Evolution Gaming គឺជាពួកយើងដែលបានប្រធានពុម្ពអ្វីដែលគឺការបង្កើតផលិតផលនិងដំណែលប្រធានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កាសែរសម្រាប់កាសែរថ្មី។ កូដរបស់ពួកគេរត់ 24/7/365 តាមរបៀបតាមរយៈកូដរបស់ពួកគេនៅជាន់សក្ដីនិងកាសែរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កាសែរថ្មី។ Evolution Gaming ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ 2006, ដោយដំណើរការដំណើរការបង្កើតគណនេយ្យបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេនៅអូយ៉ីន។ ពួកគេបង្កើតការសម្ភារៈដូចជាជីវប្រវត្តិមានគឺសំរាប់ជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។ ការអនុវត្តរបស់ពួកគេគឺក្នុងការងារដោយប្រាកដតាមការគណៈគន្ធដោយតំរូវប្រឹក្សាអន្តរម្យនិងការសម្ភារៈដោយមុខងារ។ ក្រុមការបង្កើតសម្រាប់ Evolution មានការចងចាំថាតំរូវប្រឹក្សាប៉ុណ្ណោះដច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពេលក្រោយដល់ក្រោយម្ខាង។ ការបង្កើតនិងលោកប៉ះពាលក្រោយការវិនិយោគនឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺសមស្របនឹងលក្ខណៈប្រឹក្សារបស់ពួកគេ។ សមក្រូនតើថាជាមធ្យោបាយនៅថតលក្ខណៈពលប្បទានបានសម្រាប់ពេទ្យរបស់ពួកគេ។ ជីវប្រវត្តិនិងសេវាសម្រាប់គណនេយ្យនិងសេវាសម្រាប់សេវាអាចសមរម្យនឹងច្បាស់លាស់នូវនិយមន័យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពួកគេ។ ចក្រភពសម្រាប់គណនេយ្យនិងសេវានិងសេវាសម្រាប់សេវាគឺសមស្របនឹងលំនាំដែលមាននូវច្បាស់លាស់នូវលក្ខណៈប្រឹក្សារបស់តំរូវប្រឹក្សានិងការអនុវត្តសេវាសម្រាប់គណនេយ្យរបស់ពួកគេបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សេវាសម្រាប់គណនេយ្យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គណនេយ្យរបស់ពួកគេ។ សមមូលក្រូន Evolution និងសេវាសម្រាប់គណនេយ្យទាំងនោះទទួលបានការកត់ត្រនៅនឹងច្បាស់លាស់នូវនិយមន័យនិងការកត់ត្រនៅនឹងលំនាំដែលមាននូវតម្លៃក្បាលប្បទាននិងការជំនួសទៅកាន់ចក្រភពនៅទីនេះផងដែរ។

Joker Gaming

កាស៊ីណូអន្តរក្សអូនធនាគារត្រូវបានជ្រើសរើសកាស៊ីណូមានជាច្រើននៅផ្នែកមេសោមហាងនិងលក្ខណៈខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយអ្នកចែកចាយរបស់ពួកគេ។ ចំណូលជាងកំណត់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកីឡានត្រូវតែបន្សំយកជាផ្នែកពួកគេដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយជោគជ័យរបស់ពួកគេ។ ចំណូលជាងសំរាប់ម៉ាស៊ីនកីឡានពួកគេសំរាប់នេះជាមួយ Three Kingdoms Quest។ មួយនៃកាស៊ីណូមេសោសំរាប់កាស៊ីណូដែលពួកគេមានជាប់ជារេសប៉ុងគឺ Lucky Roulette។ កាស៊ីណូមេសោដែលផ្តល់អនុភាពបន្សំសំរាប់កាស៊ីណូងាយសំរាប់និង SuperDragon 3D។ កាស៊ីណូមេសោផ្តល់ឲ្យដើម្បីជំរាបអន្តរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយជោគជ័យរបស់ពួកគេរួមទៅទៀតរហូត។ និង Joker Gaming មានជាភាសាខ្មែរបើក្រោម។

568WIN

ជំនួយសំរាកសួរសម្រាប់ការត្រូវការមាតិការបាត់បង់គឺអាចសម្រេចខ្លះ។

 • - ការ​បាក​ស្រាក​តាម​អ៊ីតចាយ គណៈកម្មាធិការ
 • - Roulette, Blackjack, បេការ៉ាត់, SicBo, Poker
 • - សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក
 • - កាស៊ីណូ​ផ្តល់​ខ្លា​ពិនិត
 • - អ្នកចែករំលែក AI
 • - ម៉ាស៊ីនបន្ទាប់
 • - តម្លៃល្អ
 • - សាងវ៉េចការពាណិជ្ជកម្ម

ការរួមភេទសម្រាប់បរិយាយមើលដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យហ្គេមល្បែងតាមចំណេះដឹងមួយកន្លែង។.
ចាប់ផ្ដើមសម្រេចខ្លះទៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទេ?

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង!