• Home
  • អ្នកផ្ដល់ជូនហាងប់កប់

Our iGaming Providers

ALLBET

AllBet Gaming គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់អាស៊ាន។ ក្រុមហ៊ុនបានផ្តល់សិក្សាពីក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូជាមុន និងទីផ្សារអាស៊ាន។ ការលេងគ្រប់គ្រាន់របស់ AllBet ដូចជាការលេងសម្រាប់កីឡាបេត្ត, រ៉ូលេត, តូចហ៊ូល, សីខូ, ប៊ូលប៊ូល, ឈ្នះបន្ទាប់បន្ទាប់, ជារៀងៗ។ ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តសំរើរឆាប់រហ័ស, អ្នកលខ្លះថាជាអ្នកលខ្លះដែលចង់ទៅផ្នែក VIP។ ការលេង Baccarat VIP មានគោលបំណងពិសេសចំនួនមួយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើរបៀប "រាយ" ដើម្បីចូលការកាលដ៏លំនៅនឹងកីឡាបេត្ត, អ្នកនឹងត្រូវបញ្ចូលកាត់បៀនមុនដែលប្រព្រឹត្តគ្រប់គ្រាន់។ AllBet Live Dragon Tiger - លើសាស្រ្តវិលចុងខ្លាំង, ក្រុមអ្នកប្រើរបៀបត្រូវបរាជ័យដល់ការលេងគ្រប់គ្រាន់ភាគច្រើនទៀតត្រូវបរាជ័យទៅនឹងការលេង Baccarat។ មានសំណង់ចេញនៅសេវាលានិងយកេះ។ AllBet Live Sic Bo - Live Sic Bo គឺជាកីឡាដែលលេងជាន់និងគេចង់គឺលេងគណនេយ្យដោយមានលេខមានលើអ៊ុយដែលត្រូវការនៅក្នុងបន្ទាប់បន្ទាឋ់ម៉ាស់ក្រេស៊ូ។ ការប៉ះពាលគឺជាកិច្ចប្រតិបត្តិដើម្បីព្យាយាមប្រាប់លទ្ធផល និងមានជម្រើសการเดิมพันที่เกี่ยวข้องมากมายให้เลือก

YAXING CQ9

Yaxing CQ9 gaming បានចូលក្រុមហ៊ុនផលិតបង្ហាញផ្ទៃក្នុងការធ្វើអានីបីននៅលើពិភពលោកយ៉ាងប៉ុន្មានឆ្នាំគឺបានបានរកឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនពីមុខ។ CQ9 Gaming បានរកឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនពីមុខនៅក្រុងរាជធានីអាស៊ីប្រទេស។ បើពេលនេះពួកគាត់បានសម្រេចទទួលអាជ្ញាប័ណ្ឌច្រើនពីមុខដូចជា HTML5 game engine ការបញ្ចូលចូលគឺក៏មានលទ្ធផលពីភាពលើយុទ្ធការប់របៀបផ្ទៃក្នុងការលំនៅរបស់ពួកគាត់។ នេះមាននាយកដ៍ពីការចូលដំណើរការនៅលើក្នុងការឡើងទំហំអ្នកចាក់ប្រកបដោយប្រើទូរស័ព្ទដៃឬឧបករនៅសាកលលោកពួកគាត់គ្រប់គ្រងបានការបង្ហាញផ្ទៃក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ចាក់ប្រាក់លុះត្រាតែព្រោះថ្នាក់ណាស់នៅពេលបាត់បង់លីង។

AFB88

តាមរយះឆ្នាំ 2010, AFB88 ត្រូវបានជាមួយគ្នាជាការបន្ថែមអេហ្វប៊ីតជា​មួយក្នុងសំណើម​កីឡាបូក្រុងលក់គ្រប់គ្រាន់និងកាស៊ីណូ​លីស​លើបណ្តាញដែលគឺស្គាល់ជា​ក្រុមហ៊ុនឯកតាក្លិន។ ជាមួយនឹងបទពិសេសនៅក្នុងសេវាសកលលេខច្រើនជាមួយនឹងចំនួនវគ្គបន្ថែមដែលបានចូលដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំបីឆ្នាំថ្មី។ ដូច្នេះដែលអ្នកនឹងឃើញនៅក្នុងផ្នែកនេះតាមខាងក្រោម, AFB88 បានស្គាល់ការបង្កើតការបណ្តាញការកីឡាបូក្រុងលក់គ្រប់គ្រាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងបន្ថែមហ្វាល់។ AFB88 CASINO គឺជា​មេគាលវីដេនចក្ររកនៅទីខេត្តអាស៊ាប។ យើងមានចំនួនភាគច្រើននៃអ្នកបដិសេធដែលបានបង្កើតច្បាស់ជាមួយនឹងអ្នកលេងដែលច្រើនបានការប៉ាន់ប្រមាណនិងនាទីភាសាបរិស្ថានដោយស្រុក។ និងជាមួយនឹងឧបករដែលស្ថិតនៅនិងការគាំទ្របច្ចូលឆ្នើរទូទៅសកលលេខច្រើនបើមានការជំនួសប្រាក់ប่านិតប្រាក់ដល់និងការគាំទ្របច្ចូលឆ្នើរបច្ចូលប្រាក់បញ្ចូលឆ្នើរបច្ចូលប្រាក់ប្រាស់ដោយគូបទៅជាមួយនឹងការគាំទ្របច្ចូលឆ្នើរបច្ចូលប្រាក់ប្រាក់នាពេលថ្មី។ និងកាស៊ីណូលីសលែចំនួនប្រហាក់ទីភាគច្រើនដែលមានកាស៊ីណូស្ការ។

YeeBet

ក្រុមហ៊ុន YeeBet Gaming ត្រូវបានរកស្រាវជាងគេក្នុងការវិភាគវិស័យល្អបំផុតនៅក្នុងអាស៊ី ពេលនោះពេលបែបបទេះទៅគឺមានកម្រិតការងារជំនាញសង្គមយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងការធ្វើការជាយ៉ាងសំខាន់តាមតម្រូវបង្កើតដោយអ្នកចំណេះដឹងចំនួនចំនួនមួយទូរទស្សន៍និងអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ន និងកម្រិតជាច្រើនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគេហើយជាយ៉ាងទៀតសម្រាប់ជំនាញបណ្តាញ។

Wan Mei

ផលិតផលនិងសេវាកម្មទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយ WM WanMei Casino ត្រូវបានអនុម័តនិងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន First Cagayan Leisure and Resort Corporation ក្រុង Cagayan Special Economic Zone នៃរដ្ឋប្រជាជនហ្វេលីពីនៃរដ្ឋចិនដែលផ្ដល់ល្បឿនកើតមានសមត្ថភាពនិងសេវាកម្មភ្លាមទៅនិងសមត្ថភាពល្អបំផុតសមរម្យសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមការលេងបាការាតក្រុងសុខពិភពលោក។ និយាយអំពីប្រវត្តិអាកាសនៃ WM WanMei Baccarat Casino គឺផ្តល់នូវបច្ចុប្បន្នភាពលើបណ្តោះអាសន្នសម្រាប់ការលេងហាក់ដូងប្រចាំរយៈជនជាតិរបស់គរុកចំពោះនិយោជិកដែលស្រលាញ់ការលាភលោកគរុកចំពោះបន្តបន្ទាប់។ វិធីសាស្រ្តអាចផ្តល់នូវបច្ចេកទេសប្រកបរលើសដូងដើមដោយការចាក់វីដេអូនាឡិតដូចជាធ្វើអោយអ្នកជាមួយនិយ្យដ្ឋានច្រើនដែលកើតឡើងដើម្បីការលេងហាក់ដូងស្រើននាក់បានច្បាស់ជាង។

Big Gaming

BG មាននៅក្នុងការហៅថា Big Gaming Dayou, នេះគឺជាអ្នកផ្តល់ផ្តូចលើកលែងដែលនៅយើងក្រោយបង្កើតទំនិញកាហ្វាលីសាចារ្យដែលល្អបំផុតនៅក្នុងផលិតផលការចាក់លើការលែងយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយប្រព័ន្ធឩក្រាវគ្រោះបារាយ។ BG ផ្តល់ផ្តូចលើនរបស់ API ដែលល្អបំផុតដល់របស់ស្ថានសិក្សាផែនការដើម Classic Baccarat, Special Baccarat, Roulette, Sic bo, Dragon Tiger, Bull Bull, Win 3 Cards, Multiplay, Fishing Master, ជាដើម។ ជាមួយនឹងផលិតផលការចាក់លើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីតាមកម្មវិធីផ្នែកការផលិតផលហ៊ុនម៉ាស់របស់ពួកគេ និងប្រព័ន្ធនៅក្នុងប្រព័ន្ធរស្មើររស់នៅក្នុងក្រុមគ្រូ។ វាសម្រើបចម្រើនដោយរបស់គោលនយោបាយ។ ការលើកលែងសញ្ញាកាសកាលដាលរបស់កាស៊ីណូអូនវិបត្តិការអភិវឌ្ឍដើម្បីទៅឲ្យអ្នកលែងកម្រេមពីផ្ទះដោយមិនចូលទៅកាស៊ីណូត្រេន។

Evolution Gaming

Evolution Gaming គឺជាពួកយើងដែលបានប្រធានពុម្ពអ្វីដែលគឺការបង្កើតផលិតផលនិងដំណែលប្រធានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កាសែរសម្រាប់កាសែរថ្មី។ កូដរបស់ពួកគេរត់ 24/7/365 តាមរបៀបតាមរយៈកូដរបស់ពួកគេនៅជាន់សក្ដីនិងកាសែរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កាសែរថ្មី។ Evolution Gaming ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ 2006, ដោយដំណើរការដំណើរការបង្កើតគណនេយ្យបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេនៅអូយ៉ីន។ ពួកគេបង្កើតការសម្ភារៈដូចជាជីវប្រវត្តិមានគឺសំរាប់ជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។ ការអនុវត្តរបស់ពួកគេគឺក្នុងការងារដោយប្រាកដតាមការគណៈគន្ធដោយតំរូវប្រឹក្សាអន្តរម្យនិងការសម្ភារៈដោយមុខងារ។ ក្រុមការបង្កើតសម្រាប់ Evolution មានការចងចាំថាតំរូវប្រឹក្សាប៉ុណ្ណោះដច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពេលក្រោយដល់ក្រោយម្ខាង។ ការបង្កើតនិងលោកប៉ះពាលក្រោយការវិនិយោគនឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺសមស្របនឹងលក្ខណៈប្រឹក្សារបស់ពួកគេ។ សមក្រូនតើថាជាមធ្យោបាយនៅថតលក្ខណៈពលប្បទានបានសម្រាប់ពេទ្យរបស់ពួកគេ។ ជីវប្រវត្តិនិងសេវាសម្រាប់គណនេយ្យនិងសេវាសម្រាប់សេវាអាចសមរម្យនឹងច្បាស់លាស់នូវនិយមន័យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពួកគេ។ ចក្រភពសម្រាប់គណនេយ្យនិងសេវានិងសេវាសម្រាប់សេវាគឺសមស្របនឹងលំនាំដែលមាននូវច្បាស់លាស់នូវលក្ខណៈប្រឹក្សារបស់តំរូវប្រឹក្សានិងការអនុវត្តសេវាសម្រាប់គណនេយ្យរបស់ពួកគេបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សេវាសម្រាប់គណនេយ្យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គណនេយ្យរបស់ពួកគេ។ សមមូលក្រូន Evolution និងសេវាសម្រាប់គណនេយ្យទាំងនោះទទួលបានការកត់ត្រនៅនឹងច្បាស់លាស់នូវនិយមន័យនិងការកត់ត្រនៅនឹងលំនាំដែលមាននូវតម្លៃក្បាលប្បទាននិងការជំនួសទៅកាន់ចក្រភពនៅទីនេះផងដែរ។

Green Dragon

សូមនៅសំណើស្ដីលួងអ្នកទាំងអស់។ សំនើរគឺជាកំណត់ហេតុប្រហែលនៅថ្ងៃសង្សាររបស់ព្រះចោទទៅបំផុត។ កាសែនអាស្រាវរបស់អ្នកប្រើស្តីលួងជាមួយស្ថាបនាបថតប្រហារប្រហែលហើយប៉ុន្តែអ្នកជិះកក្តី Green Dragon ប្រើស្តីលួងស្តីប្រានក្រុមក្រសាសសមិនប៉ះពាល់ស្ថាបនាសម្រាប់សេចក្តីប្រហារ។ ការលើកបន្ថយគោលបំណងហេតុការអាស្រាបសម្រាប់អ្នកជិះកក្តីក្នុងបណ្តាលការពិសោធន៍។ ព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានអ៊ិនកាតរួមគេ ហើយធ្វើការដោះគោរបស់កម្មវិធីនិងម៉ាសបន្តិបត្តិហ្មតិត្រូវបានផ្តល់អោយតាមលក្ខខណ្ឌផាសុខបំរើ។ ប្រពន្ធផលការអាស្រាបនេះសម្រាប់ព្រះចោទប្រសើរជាមួយនឹងការកត់ត្រាចម្ប៉ាកបរិមាណវិធីមែន។

568WIN Live Casino

568WINLiveCasinoIntroduction

ION Casino

ION Casino គឺជាស្តីពីកាស៊ីណូផុសង្គាល់ប៉ុស្តិ៍សុខនៃកាស៊ីណូអន្តរក្ស អ្នកនេះគឺជាអ្នកថែរក្សាដែលមានបីការទទួលយកដល់ទម្រង់ប៉ុស្តិ៍សុខមួយ នៅសហព័ន្ធសព្វអាជ្ញាធររបស់សាលវប្បធម៌និងកាស៊ីណូដែលគ្រប់គ្រងនៅកម្ពុជាដោយព័ត៌មានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានអាជ្ញាធររបស់ក្រុមហ៊ុនព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Oriental Game

លំដាប់វិហារ Oriental គឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសលោកគ្រូបច្ចេកទេសអគ្គិសនីដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ 2014 វាកំពុងទេសចរចារការអនុម័តការផ្សាយផ្សារពេញមួយតាមការអនុញ្ញាត្តិសហគមន៍ការកីឡាខុសគ្នាបែបបទ្វីប្រទីតានៅប្រទីប្រមូលវិទ្យុលោកគ្រូបច្ចេកទេសក្រុមការផ្តល់នូវការគាំទ្របច្ចេកទេសសហគមន៍និងសេវាលំអិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ វាផ្តល់លទ្ធផលបច្ចេកទេសល្អិតនិងសេវាលំអិត។ ទីផ្សារសេវាតាមភាសាចំណូលាហើយផ្សេងៗគ្នារួចទៅទៀត ដូចដែលពួកគេផ្តល់នូវចំណូលាហើយ ចំណូលានៅក្នុងទូរស័ព្ទមែន កន្លែងលក់ កម្មវិធី iOS និងកម្មវិធី Android ។ Oriental Games ផ្តល់ប្រកាសពាក្យសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់គេដោយការផ្សាយវីដេអូខ្លំនៅលើបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យនិងការផ្តល់ការសេវាលំអិតនិងមិត្តសង្សារលំអិត។

Playtech

Playtech គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសកាស៊ីណូដោយការចង់រក្សារាល់ការគាំទ្រជាមុនគ្នានៅឆ្នាំ 1999 ដែលទទួលបាននូវល្បែងដែលត្រូវបានស្គាល់គ្រាន់តែដូចជាលេខអាយុរបស់ព្យាបាលនិង Jackpot Giant។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសដូចជា​បច្ចេកទេស​ម៉ូត​ខ្សែ​ប្រភេទត្រូវបានកំណត់យ៉ាងល្អនៅលើគ្រឿងមុខទេស។ ដោលមានបច្ចេកទេសបីេះបច្ចេកទេសគ្រាន់តែខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងគ្រឿងកាស៊ីណូ ហើយយើងនៅទីនេះដើម្បីរាប់បញ្ចូលអ្វីជា​បច្ចេកទេសជាមួយនឹងកាស៊ីណូរបស់អ្នកនិងកាស៊ីណូ Playtech ដែលប្រូតេអ្នក។

Pragmatic Play

Pragmatic Play គឺជាអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រភេទហាក់ប្រភេទនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាស៊ីកាស់ដែលផ្តល់ការគាំទ្រទៅកាន់ម៉ាកហន្សីកិច្ចអូសែរ។ ដោយលើកសម្រាប់ភារកិច្ចអាស៊ីកាស់ដែលផ្តល់ការលក់ប្រភេទចិត្តអាស៊ីសូឡាងកុំព្យូទ័រប្រពៃណី, ប៊ីនគីតថ្ម, ស្រីនអូលខ្មែរ, កីឡាដេរ៉ាបាត, កីឡាមាស និងផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារសំខាន់ទីផ្សារ, ក្លាយ, និងរាយនៅក្នុងផ្សារច្រកកំសាន្តចំណោម ភាគច្រើន, ភាគច្រើនច្រកកំសាន្តផាស់ផាក់បាននៅក្នុងទំព័រទីផ្សារទំនើបកំសាន្ត, ភាសា, និងរូបិយប័ណ្ណ។ ដោយការជិះជូនលុយមុនការផុតកំណត់នៃ Pragmatic Play ដល់ការចោះបញ្ចូលបញ្ជាទិភ្ន៏ខ្លីរបៀបនៅពីបុរាណីតមាតិរបស់ការធ្វើការសម្រាប់ការចំណាត់ថ្នាំមែនជាការធ្វើការដែលប្រជុំគ្រឿងបែបបគ្រឿងនៅលើលោកអូមាគី ជាការសម្រាប់គក្របក្រត់ម៉ារ៉ាត់របស់ខ្លួនដែលស្រូបពត៌មានលើការបកស្រាយដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីដែលជាជីវចូលពីលោកអូមាគីដោយសំប្រកប់និងស្ថាបត្យកម្មនូវការធ្វើការដោយមនុស្សរួចទៅទៀត។

SA Gaming

SA Gaming មានបទពិសោធន៍វិស័យដាក់ឡើងលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដែលនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ី និងទីផ្សារតំបន់ខាងលិច។ ក្រុមហ៊ុននេះបានគ្រប់គ្រងលើទីផ្សារអាស៊ីនាំចេញពីឆ្នាំ 2009 ដោយផ្អែកលើលេខហេតុការណ៍កាសែនការសារ៉ាន។ ជម្រើសនៃបញ្ជីលក្ខខណ្ឌសំរាប់លទ្ធផលនិងសេវាការរបស់ពួកគាត់នៅក្នុង IGA 2020។ នេះគឺជាមន្ត្រីសំរាប់ល្បី។ ពួកគាត់ផ្តល់ជូនលេខល្អទៅលើ "អាស៊ីនកាសែននៃឆ្នាំ" នៅក្នុង MGA 2019។ ពួកគាត់ផ្សារ និងបានគ្រប់គ្រងដោយអង្គការការណ៍ដោយផ្សារផ្សេងទៀតដោយក្រុមគ្រួសារដែលទៅនៅនឹង GLI និង BMM។ SA Gaming បង្កើនឡើងលក្ខខណ្ឌកាសែន Live, កម្មវិធីកម្រិតខ្ពស់ និងកម្មវិធីគ្រឿងក្រៅ។

Sexy Gaming

Sexy Gaming គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការផ្តល់សំណងសេចក្តីបង្ហាញនៅតំបន់អាស៊ី, ជាពិសេសនៅប្រទេសអាស៊ីធានារបស់ទីក្រុងសឹងត្រ័ង, ថៃ, ម៉ាឡេស៊ី, ឥណ្ឌូនេស៊ី, ហ្វីលីពីន, និងវៀតណាម៉ា។ ពិតជាពិសេសនៅក្នុងការប្រកួតការបង្ហាញដោយអ្នកប្រើការផ្តល់សំណងសាចស្តីនិងសម្រាប់បង្ហាញដោយអ្នកលក់សម្រាប់នៅក្នុងស៊ីតកុលសប្បាយ និងខោលបើកសម្រាប់អ្នកប្រើ បង្ហាញជាពិសេសពីការប្រកួត ដោយដាក់បាល់អ្នកប្រើក្នុងបីគ្រឿងលក់ដែលចង់តែការប្រកួតសាច់មនុស្ស និងស៊ីហំងារច្រើន។ Sexy Gaming បានធ្វើការងារជាមួយនឹងអ្នកបង្កើតផ្សាយផលិតផល iGaming របស់ 568Win។

CQ9 Gaming

ការបទពិសោធន៍របស់ CQ9 គឺជាអត្ថប្រយោជន៍នៃ CQ9។ ដោយកំណត់ផែនការជាប់គឺការជូនដំណឹងនៅក្នុងជីវប្រវត្តិមានគឺការបង្កើតជាផ្នែកគ្រឿងអាហារនិងលេងហើយរបស់ការលែងលែងដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុត។ តាមរយៈការវិនិយោគសម្រាប់ការវិនិយោគនិងផលិតផលការចាក់លើសម្រាប់អតិបរមានចេតកូនប្រសសន្ទនិងការបរិច្ឆេទសកល្ប៍សមុទ្រ។

Joker Gaming

កាស៊ីណូអន្តរក្សអូនធនាគារត្រូវបានជ្រើសរើសកាស៊ីណូមានជាច្រើននៅផ្នែកមេសោមហាងនិងលក្ខណៈខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយអ្នកចែកចាយរបស់ពួកគេ។ ចំណូលជាងកំណត់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកីឡានត្រូវតែបន្សំយកជាផ្នែកពួកគេដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយជោគជ័យរបស់ពួកគេ។ ចំណូលជាងសំរាប់ម៉ាស៊ីនកីឡានពួកគេសំរាប់នេះជាមួយ Three Kingdoms Quest។ មួយនៃកាស៊ីណូមេសោសំរាប់កាស៊ីណូដែលពួកគេមានជាប់ជារេសប៉ុងគឺ Lucky Roulette។ កាស៊ីណូមេសោដែលផ្តល់អនុភាពបន្សំសំរាប់កាស៊ីណូងាយសំរាប់និង SuperDragon 3D។ កាស៊ីណូមេសោផ្តល់ឲ្យដើម្បីជំរាបអន្តរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយជោគជ័យរបស់ពួកគេរួមទៅទៀតរហូត។ និង Joker Gaming មានជាភាសាខ្មែរបើក្រោម។

Realtime Gaming

RealtimeGamingIntroduction

WorldMatch

World Match Gaming គឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតបង្ហាញផ្ទៃក្នុងការបង្កើតលេងហាក់ដូងតាមអ៊ិនធឺឌីត។ WorldMatch មានប្រមូលសរសេរពីឆ្នាំ 2000 និងបានបញ្ចូលសរសេរជាច្រើនហៅលើសហសេរលេងហាក់ដូងល្បឿនតូចប្រាំឆ្នាំ។ ពិគ្រោះការបង្កើតលេងនៅក្នុងភាសាច្រើនក្នុងអាស៊ីបញ្ជីការទូទាត់ច្រើន។ ពិធីការថ្លៃច្រើនជាប់ដល់លេងហាក់ដូងលើសកម្ពស់ប្រាក់ប៉ុន្មានឆ្នាំ។ ពិធីការថ្លៃច្រើនជាប់ដល់កម្មវិធីក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកអភិវឌ្ឍន៍។ ពិពណ៌នាប្រសិនបើពាស្សានានាក្រុមហ៊ុនផលិតលេងហាក់ដូងលាហែននិងឧបសគ្គិសិករានៃជនជាតិនៅលើជំហានអាស៊ីបាត។ យើងស្វែងរករបស់យើងនៅក្រុមហ៊ុនការលក់និងឧបសគ្គិសិករាតែម្តងប្រាក់មានលក្ខខណ្ឌសំរាប់អ្នកលក់របស់ពួកគាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍មកជួយគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគាត់។ យើងបានទទួលអនុគ្រោះជាន់ជាប់និងបានអនុវត្តវិបត្តក្រុមអាស៊ីបញ្ចប់ក្នុងប្រទេសជាតិរបស់ពួកគាត់។ ចម្ងាយនិងឧបសគ្គិសិកនៃអិបិកររបស់ពួកគាត់បានបន្តជាជំនាន់អស្ចារ្យ។

Creative Gaming

សមាមាត្រនៃការជ្រើសរើសច្រើនក្នុងការជូនដំណឹងក្នុងការសម្ភារៈគឺធ្វើឲ្យអ្នកមិនត្រូវរកដំបូងនៅក្នុងការសម្ភារៈនៅក្នុងការបន្ថែមពេលទុនបញ្ចូលការលែងរបស់អ្នក។

SABA Sports

SABA Sports បានផ្តល់ឱ្យប្រសើរក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងក្រុមការងារដែលបានជាប្រភេទខ្សែចាក់ជាច្រើនជាងមួយចំនួនឆ្នាំហើយ។ SABA Sports ដូចគ្នានៅក្នុងការដាក់អត្រាការជាប្រព័ន្ធកីឡាករនៅអាស៊ី. ហើយមានលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញ័សកម្រិតឆ្នាំពេលបុគ្គលិកមានលក្ខខណ្ឌអច្ឆរិយយនៅលើមធ្យប់អ្វីដែលមានបំណងបែនជាចំនួនបែកៗ។ គ្រឿងអេហ្វរបុរស អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់លោកចៅងាយជាងគេក្នុងការអង្គុយ្៍ សិរិក្សាលើកីឡាករទឹកប្រាក់និងប្រមូលចិត្តបច្ចូលចិត្តក្នុងការការងារ្ែពេិកទូទាត់បច្ច័យនឹងការជាប្រធាននៃការដាក់ឡើងរបស់ពួកគាត់។ ការបរិភោគរបស់ការអីអាបច្រក់ទទួលទាន់ពេលការប្រាក់កង់នៅជួរសមុទ្រតួនៃការតាមដានចំណាត់ថ្នាំខណ្ឌសប្បាយ។ ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការអីអាបនឹងការទូទាត់លក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគាត់ដោយប្រការគុណភាព ដោយបុគ្គលីក្រែងសិរិក្សាដើម្បីអប់រំពីការអត្រាការ។ ការជាប្រធាននៃការអីអាបក្រុមតែមួយបែបបន្តស្មារតីលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញ័សកម្រិតឆ្នាំពេលការបកស្រាយសេរីចូលចិត្តគឺតាមបង្កើតដោយការធ្វើតម្លៃបកស្រាយអច្ឆរិយលោកដោយបន្ថែមបទពិសោធន៍ដោយអ្នកនិពន្ធ។ ការបកស្រាយច្បាស់លាស់ចិត្តនៅក្រុមការអីអាបតែមួយផ្នែកការអីអាបនឹងជ្រើសរើសទិន្នន័យព័ត៌មានពីការប្រាក់សម្រាប់ក្រុមការងារការអីអាបក្នុងក្រុមការងារការងារអីអាប ដែលប្រការគុណភាពនៃការធ្វើការប្រាក់សម្រាប់នាទីនឹងកិច្ចការក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ពួកគាត់។

Funky Games

ការណែនាំអំពី Funky Games Slot Games ផ្ដល់ដើម្បីអ្នកចូលប្រើទៅនឹងការជ្រើសរើសហ្វូនសម្រាប់ការជ្រើសរើសហារីតចលន់និងរូបភាពមេរោគរបស់អ្នកដែលពេញលេញដើម្បីផ្តល់នូវបទបកប្រែជាមួយចលន។ អ្នកបានចូលប្រើទៅនឹងការជ្រើសរើសហ្វូនសម្រាប់ការលេងខ្សែបក្សស្ថាប័ន - ការជ្រើសរើសការចូលចិត្តពេលការលេងនិងការចាក់កំរិតស្រស់ស្អាតដើម្បីផ្តល់នូវភាពអាចកើតឡើងដោយការអនុវត្តក្នុងកម្មវិធី HTML5។ ដូច្នេះអ្នកអាចបានការជួយស្វែងយល់ថាអ្នកលេងរបស់អ្នកនឹងតម្រូវបានរង់ចាំជាមួយអ្នកឡើងទៅលេងក្នុងផ្ទះឬក្នុងការធ្វើហិរញូត។

Microgaming

Microgaming ផ្ដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសលោកគ្រូបច្ចេកទេសនិងសេវាបំបាត់គំនិត។ ពេលដែលកាស៊ីណូកាន់បង្កើតនិស្សិតច្ប៉ាក្រូការបច្ចេកទេសកាត់ដេរបច្ចេកទេសពុល្លឺកាត្រូនៃជនស្ប៉ុក។ បច្ចេកទេសនេះបង្កើតបានគុណភាពស្តង់ដាលទោះបីកាស៊ីណូមូរតែគឺផ្តល់ដំណើរការកាស៊ីណូផ្នែកបច្ចេកទេសដែលតូចជាងគេ។ ទស្សនវីញ៉េលនៅក្នុងក្រុងឡុងដ៍ផែលនៅកម្ពុជា, សហព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាជាក្រុមផ្តល់វេបសាយ និង ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសលំនៅក្រុមកម្មវិធីកាស៊ីណូតែកាស៊ីណូបច្ចេកទេសមានទំនុកចិត្តលំនៅក្នុងជំនួស។ យើងផ្តល់សេវាការជាសេវាការដាក់ដំណើរការកាស៊ីណូលំនៅលើភាពប្រយោជន៍ធំបំផុតនៅក្នុងក្រុមក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់កាស៊ីណូលំនៅលើបណ្តាញ។

Pocket Games Soft

PG Soft ដែលត្រូវបានស្គាល់ផ្សេងទៀតជាផតថិកាសតស់គាល់ដោយឈ្មោះថា Pocket Games Soft ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 2015។ មានសាខាផ្ទៃក្នុងម៉ាលត់ ក្រុងផាសអេម ក្រុងសូក្រាអែស៊ី ភូមិសាស្រ្តនៅអាស៊ី និងអាមេរិក។ PG Soft មានអាជ្ញាប័ណ្ឌប្រើប្រាស់ដោយប្រតិបត្តិកម្មដោយក្រុមគ្រប់គ្រងអាស៊ី និងហ្គីប្រាល់អាមេរិក។ PG Soft ជាក្រុមក្លឹបដោយស្រត់គោលការណ៍ប្រកាសក្នុងការបង្កើតនិងកាត់សំបុត្រសម្បូរសរសេរសំបុត្រក្នុងកីឡាករអ៊ីបែរនៅសកម្មភាពគោលដៅសកម្មនៅក្នុងការលក់ហាងលក់បន្ទាន់ក្រោយហិង្សានៅនិងការលក់បន្ទាន់អែម។ ហ្គេមបានចុះយកប្រតិបត្តិកម្មរបស់ពួកគេដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ឌបរិមាណនិងរយៈកម្ម៉ងនៅ 20 ភាសា និងរយៈកម្ម៉ងនៅ 26 រូបិយប័ណ្ណ។ វាផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បច្ចកិត្តសាមញ្ញនៅក្នុងបច្ចេកទេសតាមសៀវភៅប្រសិនបើសមាស្របនឹងបណ្តោះអាសន្នច្បាប់ការដោះស្រាយក្នុងការគណនីបច្ចេកទេសកាលសំអាត ការដកស្រង់គ្រប់ប្រតិបត្តិកម្មដែលត្រូវការ។

Flow Gaming Hub

Flow Gaming Hub គឺជាក្រុមហ៊ុនអាស៊ីត្រដែលកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធកាសែររួចទទួលសេវាក្នុងបញ្ហាដំណើរការពីអ្នកផ្គត់រួចក៏ពីស្ថានកិច្ចការបស់កាសែរកំពុងចងរិចសំរាប់ធ្វើអោយអ្នកផ្គត់រួចពង្រឹងពាក់ព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ គេមានការត្រឹមត្រូវធំធាតុសេវានៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ី. Flow Gaming Hub មានអាជីវករបររបស់ពួកគេអនុញ្ញាតដោយការឈ្នួសពីគល់សំណើរការកីឡារ៉ាប៊ូនេះ ហាក៏ចងរិចកិច្ចការក្នុងកិច្ចការរាតនឹង។ Flow Gaming Hub មានប្រព័ន្ធក្នុងការត្រឹមត្រូវដោយការអភិវឌ្ឍនៅការអនុញ្ញាតនិងមានបណ្ដុំប្រព័ន្ធគាំទ្រចុងក្រោយ។ គ្រឿងលក្ខណៈប្រព័ន្ធគាំទ្រនៅក្នុង Flow Gaming Hub មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកន្លែងធ្វើការហួសការនិងបណ្ដុំកាសែរនាពេលការហួសការគឺក្រៅបណ្ដុំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគឺមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្រុមគ្រប់គ្រងអស្ចារ្យស្រួល។ គឺពិតជាការលំនាំដែល FlowGamingHub គាំទ្រអាចប្រើប្រាស់បានដោយមានសម្រាប់លេងលក្ខណៈប្រព័ន្ធលក់របស់អ្នក។

Yggdrasil Gaming

Yggdrasil Gaming ជាក្រុមហ៊ុនកម្មវិធី iGaming។ ឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់ពួកគេដែលអត្ថបទគ្រឿងរយៈពេលថ្ងៃស្គ្រាវតាមនិយាយនៅលើរបស់ពួកគេបានគាំទ្រពីរសេចក្ដីយក់សាច់ស្រាយមិនសូវនឹងជាន់មួយហូលដំណឹងពីលោក ។ Yggdrasil កំពុងត្រូវទទួលការស្វាគមន៍របស់ខ្លួនបានល្អនៅតែពេញនិយមតាមប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់ទីតាំងកម្រិតអន្តរក្សដែលធ្វើអោយវាទទួលបានការគាំទ្រល្អ។ ក្រុមហ៊ុន Yggdrasil Gaming ផ្តល់ជូនថ្ងៃកម្រិតកម្មវិធីបកប្រែបកប្រែដែលចេញពីរបស់ក្រុមក្រុមគិតអាច់ជាងគេ។ លោកប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនក្រុមកាត់មួយរស្មើពួកគេក្នុងសំរាប់ចាប់តារាងខ្ពស់។ ហេតុដោយលក្ខណះសេរីនិងទំនាក់ទំនងនិងការងារគ្រប់គ្រងប្រាក់របស់ពួកគេក្នុងពេលដែលពួកគេរស់នៅតែលោកតារាងគេក្នុងសំរាប់ការលក់ផ្សារពីអាគារ។

Gamatron

Gamatron គឺជាអ្នកផ្ដល់សំណើចក្រុមហោះហើរផ្សេងៗ និងអ្នករួមបញ្ចូលប្រព័ន្ធក្រុមហោះហើរ ដែលផ្ដល់បទបកប្រែសហរដ្ឋសកលសម្រាប់បទបកប្រែ iGaming សម្រាប់ការលេងហោះហើរគ្រប់គ្រងគម្រោង។ បានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ 2020, Gamatron មានចំនួនបទបកប្រែពេញចិត្តក្នុងឈ្មោះរបស់ពួកគេ។ Gamatron បង្កើនការរក្សារទុកនាឡិកាការលេងលក្ខណ៍អស្ចារ្យនិងផលិតឱ្យអាចចូលចិត្តជាហានិចនៅទូទាំងពហុក្រិចរបស់យុត្តិធម៌កន្លែងជាមួយដៃគូរក្នុងផ្សាយទៅរបស់យុត្តិធម៌បានប្រក្រាបទៅក្នុងទីផ្សារអន្លងគ្រោះ។ ការលេងរបស់ពួកគេផ្តល់ក្រុមហោះហើរដែលល្បឿនជាមួយនិងមានលក្ខណ៍ច្រើននិងការលេងគ្រាប់ច្រាប់គ្នាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកការអាចរកបាន។

SV388

កីឡាកាសត្រូវជា​ការលំបាក​ការហែក​រួមដែល​ជាការលំបាក​បច្ចេកទេស​ដែលបាន​ស្រង់បង្គំលង​ពេលសួរសើច។ និង​តើការស្រង់របស់ការកំសាន្តក្រុម​គ្រូបង្រៀន​កក់ក្រុង​ដីណា​កើនឡើង​ដើម្បី​ធ្វើឱ្យ​គ្រូបង្រៀនក្រុងបច្ចេកទេសកាន់ងារប្រចាំថ្ងៃ​ដើម្បី​ចាប់អារម្មណ៍ប្រុសប្រយ័ត្នរបស់ពួកគេបន្ថែមច្រើន។ SV388 គឺជា​ប្រព័ន្ធ​កីឡាកាស​ដែលមាន​នៅក្នុង​ទីក្រុង​ហ្ស៊ីន​សីលី​ដែលគឺជាទីកន្លែង​ហាត់បក្សភាព​ជាមួយនឹង​កាស៊ីណាបែបនៅចំណូលដំណាក់​ផ្សេងទៀត។ អ្នកនាំពានរៀន​ជា​មួយនឹង​កាស៊ីណាបែបនៅនៅក្នុង​សូនសីលីដែលសន្សំ​ក្នុងកិច្ចការ​ហែករួមរបស់ពួកគេ។ អ្នកនាំផាលបុកខប៉ុនមានអាកាសលេខទំនាក់ទំនងនៅ Sun City Casino នៅជាន់ការដំបូងនៃរោងចែកទំនិញខាងមួយនៅខ្ពស់បាវ៉េតន៍កម្ពុជា ហើយបានទិញសំបុត្រសម្រាប់សន្សំ។ ប្រព័ន្ធនេះអាចបំបាត់នូវការការពារការការហាក់ប្រចាំរយៈពេលខ្លះនៅទីក្រុងវៀតណាមនិងនៅអាស៊ីប៉ូអែលបេសកុង។

Gioco Plus

GIOCO PLUS ផ្តល់សំណើចនៃការអភិរកស្មើនិងការលេងកម្រិតអាសន្នរកិច្ចហើយ។ ដោយប្រើទិន្នន័យធំ វាវាយតម្លៃនិងពិសេសរបស់អ្នកលេងស្រទាប់សុខសំឡេងច្រើនសម្រាប់ការលេង និងបង្កើតការលេងដ៏ល្អសម្រាប់ការតម្រូវការនៅក្នុងទីផ្សារនិងបទបកប្រែស្រ្តប្រើរបស់ប្រជាជន។ ក្នុងឆ្នាំថ្មីំនេះជាមួយនឹងយុវជនដែលមានចំនួនច្រើនក្នុងសៀវភៅទូរស័ព្ទនៅទីនេះនិងការលេងខ្លីស្ថិតនៅលើទីផ្សារលេងទូរស័ព្ទ! GIOCO PLUS គឺក្រុមហោះហើរដែលមានលក្ខណ៍ខុសគ្នានៅពីប្រមាណវិធីលេងលេងធម៌ចំនួននិងច្រើន។

SBOBET

SBOBET មានបានណែនាំសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាករនិង e-Sports ពេក្នាទៅនៅជានៅក្នុងលក្ខណះប៉ុន្មានការពិខូនត្រូវសម័យនៅក្នុងអាស៊ី។ អ្នកចំណាយអាចជ្រើសរើសបន្តការហៅនៅស្ដីពីបច្ចេកវិទ្យាឬខាងមុខ។ ទៅផ្នែកបាល់វេលាលើដៃពីនេះចំណុចផ្សេងៗគ្នាជារបស់សណ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាគោលនយោបាយការត្រូវនៅក្នុងក្រក់អាស៊ី។ ចំណាយអ្នកការប្រកួតចូលចិត្តនៅក្រៅពីពាស់បាល់វេលាកាលបរិញ្ញាប័ត្រកីឡាករដោយក្រុមរឿង។ ចំណាយអ្នកការប្រកួតស្ថិតនៅលើការបាត់បត្រមុននិងប្រកួតតែមានការបរិវេណកម្មវិធីចំនួនសុពល។ ចំណាយអ្នកការប្រកួតស្ថិតនៅលើពាស់ប៊ូឡុងមើលថ្នាក់ប្រការរហ័ស កីឡាករ។ ចំណាយអ្នកការប្រកួតកំណត់ពានរងារដោយការហាង់ SSL។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសគណនីកាសែនតាមប្រព័ន្ធចំណាយស៊ូរីនអ្នកមិនត្រូវសូម្បីចូលរួមការកីឡាករអូសែន។