• 100+ ល្បែង
 • 2006 បាន​បង្កើត
 • Live Dealer ប្រភេទ​ល្បែង
evolution-gaming

Evolution Gaming អ្នកផ្ដល់ជូនហាងប់កប់ - 568WIN

 • Evolution Gaming គឺជាពួកយើងដែលបានប្រធានពុម្ពអ្វីដែលគឺការបង្កើតផលិតផលនិងដំណែលប្រធានបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កាសែរសម្រាប់កាសែរថ្មី។ កូដរបស់ពួកគេរត់ 24/7/365 តាមរបៀបតាមរយៈកូដរបស់ពួកគេនៅជាន់សក្ដីនិងកាសែរថ្មីបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់កាសែរថ្មី។ Evolution Gaming ត្រូវបានបង្កើតនៅឆ្នាំ 2006, ដោយដំណើរការដំណើរការបង្កើតគណនេយ្យបច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគេនៅអូយ៉ីន។ ពួកគេបង្កើតការសម្ភារៈដូចជាជីវប្រវត្តិមានគឺសំរាប់ជីវប្រវត្តិរបស់ពួកគេ។ ការអនុវត្តរបស់ពួកគេគឺក្នុងការងារដោយប្រាកដតាមការគណៈគន្ធដោយតំរូវប្រឹក្សាអន្តរម្យនិងការសម្ភារៈដោយមុខងារ។ ក្រុមការបង្កើតសម្រាប់ Evolution មានការចងចាំថាតំរូវប្រឹក្សាប៉ុណ្ណោះដច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពេលក្រោយដល់ក្រោយម្ខាង។ ការបង្កើតនិងលោកប៉ះពាលក្រោយការវិនិយោគនឹងបច្ចេកវិទ្យាគឺសមស្របនឹងលក្ខណៈប្រឹក្សារបស់ពួកគេ។ សមក្រូនតើថាជាមធ្យោបាយនៅថតលក្ខណៈពលប្បទានបានសម្រាប់ពេទ្យរបស់ពួកគេ។ ជីវប្រវត្តិនិងសេវាសម្រាប់គណនេយ្យនិងសេវាសម្រាប់សេវាអាចសមរម្យនឹងច្បាស់លាស់នូវនិយមន័យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ពួកគេ។ ចក្រភពសម្រាប់គណនេយ្យនិងសេវានិងសេវាសម្រាប់សេវាគឺសមស្របនឹងលំនាំដែលមាននូវច្បាស់លាស់នូវលក្ខណៈប្រឹក្សារបស់តំរូវប្រឹក្សានិងការអនុវត្តសេវាសម្រាប់គណនេយ្យរបស់ពួកគេបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សេវាសម្រាប់គណនេយ្យបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់គណនេយ្យរបស់ពួកគេ។ សមមូលក្រូន Evolution និងសេវាសម្រាប់គណនេយ្យទាំងនោះទទួលបានការកត់ត្រនៅនឹងច្បាស់លាស់នូវនិយមន័យនិងការកត់ត្រនៅនឹងលំនាំដែលមាននូវតម្លៃក្បាលប្បទាននិងការជំនួសទៅកាន់ចក្រភពនៅទីនេះផងដែរ។

រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ

KRW, MYR

ពិន្ទុ​សរុប

ពិន្ទុ​សរុប 96%
ការ​គាំទ្រ​ប្រទេស 93%
ភាពងងឹត​វីដេអូ 100%
ភាពស្មុកស្មោះ​វីដេអូ 100%

មុខងារ និង កំហុស

 • ✅ បដាឋនៃការផ្សព្វផ្សាយ
 • ✅ ការកំណត់ការជូនដំណឹង
 • ✅ បង្ហាញស្ថានភាពតារាង
 • ✅ អាចជ្រើសយកសញ្ញា
 • ✅ កម្មវិធីជម្រះដំណើរបេការ៉ាត់
 • ✅ ការគាំទ្រសេវា​កាមេ​រ៉ា
 • ✅ សេវា​ចម្រៀងជើង
 • ❌ ផ្លាស់ប្តូរភាសា
 • ❌ សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក

Microgaming

Microgaming ផ្ដល់ប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសលោកគ្រូបច្ចេកទេសនិងសេវាបំបាត់គំនិត។ ពេលដែលកាស៊ីណូកាន់បង្កើតនិស្សិតច្ប៉ាក្រូការបច្ចេកទេសកាត់ដេរបច្ចេកទេសពុល្លឺកាត្រូនៃជនស្ប៉ុក។ បច្ចេកទេសនេះបង្កើតបានគុណភាពស្តង់ដាលទោះបីកាស៊ីណូមូរតែគឺផ្តល់ដំណើរការកាស៊ីណូផ្នែកបច្ចេកទេសដែលតូចជាងគេ។ ទស្សនវីញ៉េលនៅក្នុងក្រុងឡុងដ៍ផែលនៅកម្ពុជា, សហព័ន្ធក្រុមប្រឹក្សាជាក្រុមផ្តល់វេបសាយ និង ប្រព័ន្ធប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសលំនៅក្រុមកម្មវិធីកាស៊ីណូតែកាស៊ីណូបច្ចេកទេសមានទំនុកចិត្តលំនៅក្នុងជំនួស។ យើងផ្តល់សេវាការជាសេវាការដាក់ដំណើរការកាស៊ីណូលំនៅលើភាពប្រយោជន៍ធំបំផុតនៅក្នុងក្រុមក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់កាស៊ីណូលំនៅលើបណ្តាញ។

Joker Gaming

កាស៊ីណូអន្តរក្សអូនធនាគារត្រូវបានជ្រើសរើសកាស៊ីណូមានជាច្រើននៅផ្នែកមេសោមហាងនិងលក្ខណៈខ្ពស់សំរាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយអ្នកចែកចាយរបស់ពួកគេ។ ចំណូលជាងកំណត់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនកីឡានត្រូវតែបន្សំយកជាផ្នែកពួកគេដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយជោគជ័យរបស់ពួកគេ។ ចំណូលជាងសំរាប់ម៉ាស៊ីនកីឡានពួកគេសំរាប់នេះជាមួយ Three Kingdoms Quest។ មួយនៃកាស៊ីណូមេសោសំរាប់កាស៊ីណូដែលពួកគេមានជាប់ជារេសប៉ុងគឺ Lucky Roulette។ កាស៊ីណូមេសោដែលផ្តល់អនុភាពបន្សំសំរាប់កាស៊ីណូងាយសំរាប់និង SuperDragon 3D។ កាស៊ីណូមេសោផ្តល់ឲ្យដើម្បីជំរាបអន្តរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើសកម្មជាមួយជោគជ័យរបស់ពួកគេរួមទៅទៀតរហូត។ និង Joker Gaming មានជាភាសាខ្មែរបើក្រោម។

Creative Gaming

សមាមាត្រនៃការជ្រើសរើសច្រើនក្នុងការជូនដំណឹងក្នុងការសម្ភារៈគឺធ្វើឲ្យអ្នកមិនត្រូវរកដំបូងនៅក្នុងការសម្ភារៈនៅក្នុងការបន្ថែមពេលទុនបញ្ចូលការលែងរបស់អ្នក។

568WIN

ជំនួយសំរាកសួរសម្រាប់ការត្រូវការមាតិការបាត់បង់គឺអាចសម្រេចខ្លះ។

 • - ការ​បាក​ស្រាក​តាម​អ៊ីតចាយ គណៈកម្មាធិការ
 • - Roulette, Blackjack, បេការ៉ាត់, SicBo, Poker
 • - សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក
 • - កាស៊ីណូ​ផ្តល់​ខ្លា​ពិនិត
 • - អ្នកចែករំលែក AI
 • - ម៉ាស៊ីនបន្ទាប់
 • - តម្លៃល្អ
 • - សាងវ៉េចការពាណិជ្ជកម្ម

ការរួមភេទសម្រាប់បរិយាយមើលដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យហ្គេមល្បែងតាមចំណេះដឹងមួយកន្លែង។.
ចាប់ផ្ដើមសម្រេចខ្លះទៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទេ?

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង!