• 100+ ល្បែង
 • 2000 បាន​បង្កើត
 • Sports ប្រភេទ​ល្បែង
saba-sports

SABA Sports អ្នកផ្ដល់ជូនហាងប់កប់ - 568WIN

 • SABA Sports បានផ្តល់ឱ្យប្រសើរក្នុងផ្ទៃរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធនិងក្រុមការងារដែលបានជាប្រភេទខ្សែចាក់ជាច្រើនជាងមួយចំនួនឆ្នាំហើយ។ SABA Sports ដូចគ្នានៅក្នុងការដាក់អត្រាការជាប្រព័ន្ធកីឡាករនៅអាស៊ី. ហើយមានលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញ័សកម្រិតឆ្នាំពេលបុគ្គលិកមានលក្ខខណ្ឌអច្ឆរិយយនៅលើមធ្យប់អ្វីដែលមានបំណងបែនជាចំនួនបែកៗ។ គ្រឿងអេហ្វរបុរស អាចធ្វើឲ្យពួកគាត់លោកចៅងាយជាងគេក្នុងការអង្គុយ្៍ សិរិក្សាលើកីឡាករទឹកប្រាក់និងប្រមូលចិត្តបច្ចូលចិត្តក្នុងការការងារ្ែពេិកទូទាត់បច្ច័យនឹងការជាប្រធាននៃការដាក់ឡើងរបស់ពួកគាត់។ ការបរិភោគរបស់ការអីអាបច្រក់ទទួលទាន់ពេលការប្រាក់កង់នៅជួរសមុទ្រតួនៃការតាមដានចំណាត់ថ្នាំខណ្ឌសប្បាយ។ ទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធការអីអាបនឹងការទូទាត់លក្ខខណ្ឌរបស់ពួកគាត់ដោយប្រការគុណភាព ដោយបុគ្គលីក្រែងសិរិក្សាដើម្បីអប់រំពីការអត្រាការ។ ការជាប្រធាននៃការអីអាបក្រុមតែមួយបែបបន្តស្មារតីលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញ័សកម្រិតឆ្នាំពេលការបកស្រាយសេរីចូលចិត្តគឺតាមបង្កើតដោយការធ្វើតម្លៃបកស្រាយអច្ឆរិយលោកដោយបន្ថែមបទពិសោធន៍ដោយអ្នកនិពន្ធ។ ការបកស្រាយច្បាស់លាស់ចិត្តនៅក្រុមការអីអាបតែមួយផ្នែកការអីអាបនឹងជ្រើសរើសទិន្នន័យព័ត៌មានពីការប្រាក់សម្រាប់ក្រុមការងារការអីអាបក្នុងក្រុមការងារការងារអីអាប ដែលប្រការគុណភាពនៃការធ្វើការប្រាក់សម្រាប់នាទីនឹងកិច្ចការក្នុងប្រព័ន្ធរបស់ពួកគាត់។

រូបិយប័ណ្ណ​ណាមួយ

KRW, MYR

ពិន្ទុ​សរុប

ពិន្ទុ​សរុប 92%
ការ​គាំទ្រ​ប្រទេស 92%
ភាពងងឹត​វីដេអូ 88%
ភាពស្មុកស្មោះ​វីដេអូ 86%

មុខងារ និង កំហុស

 • ✅ បដាឋនៃការផ្សព្វផ្សាយ
 • ✅ ការកំណត់ការជូនដំណឹង
 • ✅ ផ្លាស់ប្តូរភាសា
 • ❌ បង្ហាញស្ថានភាពតារាង
 • ❌ អាចជ្រើសយកសញ្ញា
 • ❌ កម្មវិធីជម្រះដំណើរបេការ៉ាត់
 • ❌ ការគាំទ្រសេវា​កាមេ​រ៉ា
 • ❌ សេវា​ចម្រៀងជើង
 • ❌ សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក

Playtech

Playtech គឺជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកទេសកាស៊ីណូដោយការចង់រក្សារាល់ការគាំទ្រជាមុនគ្នានៅឆ្នាំ 1999 ដែលទទួលបាននូវល្បែងដែលត្រូវបានស្គាល់គ្រាន់តែដូចជាលេខអាយុរបស់ព្យាបាលនិង Jackpot Giant។ ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសដូចជា​បច្ចេកទេស​ម៉ូត​ខ្សែ​ប្រភេទត្រូវបានកំណត់យ៉ាងល្អនៅលើគ្រឿងមុខទេស។ ដោលមានបច្ចេកទេសបីេះបច្ចេកទេសគ្រាន់តែខ្ពស់ខ្ពស់ក្នុងគ្រឿងកាស៊ីណូ ហើយយើងនៅទីនេះដើម្បីរាប់បញ្ចូលអ្វីជា​បច្ចេកទេសជាមួយនឹងកាស៊ីណូរបស់អ្នកនិងកាស៊ីណូ Playtech ដែលប្រូតេអ្នក។

Oriental Game

លំដាប់វិហារ Oriental គឺជាប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសលោកគ្រូបច្ចេកទេសអគ្គិសនីដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅឆ្នាំ 2014 វាកំពុងទេសចរចារការអនុម័តការផ្សាយផ្សារពេញមួយតាមការអនុញ្ញាត្តិសហគមន៍ការកីឡាខុសគ្នាបែបបទ្វីប្រទីតានៅប្រទីប្រមូលវិទ្យុលោកគ្រូបច្ចេកទេសក្រុមការផ្តល់នូវការគាំទ្របច្ចេកទេសសហគមន៍និងសេវាលំអិតដល់អ្នកប្រើប្រាស់របស់ពួកគេ។ វាផ្តល់លទ្ធផលបច្ចេកទេសល្អិតនិងសេវាលំអិត។ ទីផ្សារសេវាតាមភាសាចំណូលាហើយផ្សេងៗគ្នារួចទៅទៀត ដូចដែលពួកគេផ្តល់នូវចំណូលាហើយ ចំណូលានៅក្នុងទូរស័ព្ទមែន កន្លែងលក់ កម្មវិធី iOS និងកម្មវិធី Android ។ Oriental Games ផ្តល់ប្រកាសពាក្យសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់គេដោយការផ្សាយវីដេអូខ្លំនៅលើបច្ចេកទេសដ៏អស្ចារ្យនិងការផ្តល់ការសេវាលំអិតនិងមិត្តសង្សារលំអិត។

Flow Gaming Hub

Flow Gaming Hub គឺជាក្រុមហ៊ុនអាស៊ីត្រដែលកំពុងបង្កើតប្រព័ន្ធកាសែររួចទទួលសេវាក្នុងបញ្ហាដំណើរការពីអ្នកផ្គត់រួចក៏ពីស្ថានកិច្ចការបស់កាសែរកំពុងចងរិចសំរាប់ធ្វើអោយអ្នកផ្គត់រួចពង្រឹងពាក់ព័ន្ធដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួន។ គេមានការត្រឹមត្រូវធំធាតុសេវានៅក្នុងទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទីផ្សារអាស៊ី. Flow Gaming Hub មានអាជីវករបររបស់ពួកគេអនុញ្ញាតដោយការឈ្នួសពីគល់សំណើរការកីឡារ៉ាប៊ូនេះ ហាក៏ចងរិចកិច្ចការក្នុងកិច្ចការរាតនឹង។ Flow Gaming Hub មានប្រព័ន្ធក្នុងការត្រឹមត្រូវដោយការអភិវឌ្ឍនៅការអនុញ្ញាតនិងមានបណ្ដុំប្រព័ន្ធគាំទ្រចុងក្រោយ។ គ្រឿងលក្ខណៈប្រព័ន្ធគាំទ្រនៅក្នុង Flow Gaming Hub មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកន្លែងធ្វើការហួសការនិងបណ្ដុំកាសែរនាពេលការហួសការគឺក្រៅបណ្ដុំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគឺមានប្រសិទ្ធភាពដោយក្រុមគ្រប់គ្រងអស្ចារ្យស្រួល។ គឺពិតជាការលំនាំដែល FlowGamingHub គាំទ្រអាចប្រើប្រាស់បានដោយមានសម្រាប់លេងលក្ខណៈប្រព័ន្ធលក់របស់អ្នក។

568WIN

ជំនួយសំរាកសួរសម្រាប់ការត្រូវការមាតិការបាត់បង់គឺអាចសម្រេចខ្លះ។

 • - ការ​បាក​ស្រាក​តាម​អ៊ីតចាយ គណៈកម្មាធិការ
 • - Roulette, Blackjack, បេការ៉ាត់, SicBo, Poker
 • - សុខភាពបំពង់ អ្នកចែករំលែក
 • - កាស៊ីណូ​ផ្តល់​ខ្លា​ពិនិត
 • - អ្នកចែករំលែក AI
 • - ម៉ាស៊ីនបន្ទាប់
 • - តម្លៃល្អ
 • - សាងវ៉េចការពាណិជ្ជកម្ម

ការរួមភេទសម្រាប់បរិយាយមើលដើម្បីបង្ហាញទិន្នន័យហ្គេមល្បែងតាមចំណេះដឹងមួយកន្លែង។.
ចាប់ផ្ដើមសម្រេចខ្លះទៅលើគេហទំព័ររបស់អ្នកទេ?

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង!